cimg0083 cimg00861 cimg0087

           お風呂場石目地のシーリング工事

cimg00881 cimg0091 cimg00921

            トイレ水回りのシーリング工事

cimg01041 cimg01051

           床長尺シート端部シーリング工事

cimg01071

            外部目地シーリング工事

cimg01031

           流し廻りのシーリング工事

cimg0111 cimg0110 cimg0109

             耐震補強工事